ما به عنوان یک شرکت در حال رشد ، در کارشناسی ارزشمند نکسلی در علم داده یافتیم. طی تقریباً دو سال همکاری ، آنها به ما کمک کرده اند تا داده های خود را تعریف کنیم.